Go Corona, Corona Go..

go corona , corona goदेऊळ बंद , रुसवा सोडविटेवरती पांडुरंगही उभाआपले अस्तितव संपव, अहंकार मोड ,गुणाकाराचा आता पाढा विसर ,तो पहा बजरंगबली , आणली संजीवनीची खोडgo corona , corona go go corona , corona goयुद्ध तुझे , कपट नीतीचे ,लाल ड्रॅगन ची साथ घेऊनआम्हालाच वेठीस धरले ,ज्या शूरांनी आम्हास तारले ,त्यालाच निर्दयतेने मारलेअदृश्य होऊन वावरलासContinue reading “Go Corona, Corona Go..”

Create your website with WordPress.com
Get started